مارس 26, 2020

حریم خصوصی – Privacy

We notify you that this application fully protects your privacy and do not search, save or send your information.

به اطلاع شما کاربر محترم می رساند این برنامه حریم خصوصی شما را بطور کامل حفظ کرده و اطلاعات شما را جستجو، ذخیره و یا ارسال نمی کند